Bal 21, 2022 - Mano dienoraštis    0

Apie alų ir degtinę

Geriami alus ir degtinė prie stalo

Kaip retai kada, pastaruoju metu turėjau daug laisvų šventinių dienų, todėl šiandien ne apie darbą 🍸🍹🍾

Laisvu nuo darbo metu mėgstu paskaitinėti įvairių žanrų knygas. Šį kartą mano rankose knyga apie smetoninę Lietuvą. Viename iš vienuolikos pasakojimų rašoma, kaip tarpukario Lietuvos spauda ragino bent jau vairuotojus apsieiti be degtinės ir verčiau rinktis alų 🍺🍻 Šis straipsnis iš žurnalo “Lietuvos auto” (1931 m. balandis) mane labai pralinksmino, todėl nusprendžiau praskaidrinti ir jūsų dieną.

Kalba netaisyta, autentiška, atspindinti 1931 metų Lietuvos laikotarpį:

Labai daug nusiskundžiama, kad mūsų šoferiai perdaug yra pratę vartoti svaiginamuosius geralus. Įsigėręs šoferis, kartais, kartais būna didžiausiu kaltininku gana skaudžios katastrofos.

Aišku, toks šoferių elgimasis yra nepateisinamas. Ypač kada dar šoferis eina tarnybos pareigas ir yra uniformuotas. Visi jį žino ir mato.

Daugiausia geriama degtinė. Juk nenuostabu, kad kitas šoferis išleidžia tam ir paskutinį savo centą. Ne vienas dėl degtinės netenka ir tarnybos.

Trumpai tariant, girtavimas – vartojimas alkoholinių geralų šoferių ir auto tarnautojų profesijai yra žeminantis paprotis, negražus ir smerktinas dalykas.

Kova su ta liga, aišku, sunki. Susilaikyti taip jau greit negalima. Todėl reikalinga eiti prie to pamažu, palaipsniui.

Reikalinga, kiek galint, susilaikyti. Jei jau taip norima gerti degtinę ar spiritą – tai kodėl gi vietoj to nepaimti alaus? Tiesa, nors ir toks šoferio elgimasis yra nepateisinamas. Na, bet ką padarysi. Prieiti prie to, kad šoferių ir auto tarnautojų profesija visai nevartotų svaiginamųjų geralų, yra negalima. To niekad nebus. Juk žmonės ne angelai. Iš jų reikalauti daug ko ideališko negalima.

Alaus vartojimas šoferių ir auto tarnautojų tarpe, aš, manau, būtų didesnis laidas geresniam jų profesijos vardui, kaip kad degtinės. Už tai ir visuomenė jų netaip smarkiai “linksniuotų” ir pats auto susisiekimas būtų kiek saugesnis.

Jei pietų metu išgersi bonką alaus – tai jau nieko tokio blogo, o jei išgersi bonką degtinės – dalykas jau kitas. Gal girtas ir nebūsi, bet kiekvienas pasakys, kad gėrei ir tiek. Ir jei, pavyzdžiui, tokiam šoferiui atsitinka koks incidentas – tuojaus visi pasakys, kad jis girtas ir tiek. Policija sustatys protokolą, atims knygutę ir baigtas kriukis.

Todėl, šoferiai ir auto tarnautojai, su svaiginamais geralais elkitės be galo atsargiai. Tuo klausimu daug ko kalbėti nei neverta. Juk esame ne vaikai. Turime protą, valią ir pasiryžimą. Laikas jau pradėti bristi iš tos klampynės, kuri tiek daug metų vargina mūsų profesiją.

Tuo ypač turi susirūpinti s-gos nariai. Tai labai svarbus ir rimtas dalykas. Nuo mūsų pačių priklausys mūsų pasisekimai, laimėjimai ir geras vardas.

Degtinė yra nuodai ir kiekvienas girtuoklis žymiai trumpina sau amžių jos prisigerdamas.

O čia tame pačiame žurnale reklaminių skelbimų skyriuje:

Lietuvos šoferiai ir auto tarnautojai!

Visiems yra žinoma sunki ir atsakomynga Jūsų tarnyba. Nuo jūsų priklauso daug keno gyvybė. Tad eidami savo pareigas būkite blaivūs, nevartokite degtinės, kuri pražudo ne tik Jus pačius, bet ir Jūsų šeimą. Degtinė Jus gali nuvesti bedugnen. Jus busite visuomet sveiki, blaivūs ir turėsite tą patį malonumą vartodami pilzeno, lietuvišką porterį, Double ir kit. alų. Gerdami alų, Jūs nepasuksite vairo grioviu, bet važiuosite tiesiu keliu. Taigi gerkite alu, o ne degtinę ir Jums bus užtikrinta gyvybė ir ateitis.

Pasirodo, alkoholio vartojimo problema sėdantiems už vairo, buvo aktuali ir senovės Lietuvoje 😮 Įdomu, kokią žinutę ateinančioms kartoms pasiųs mūsų dienų Lietuva 🧐 Apie reklamą negali būti ir kalbos, ji jau pašalinta, tačiau keičiamų įstatymų gausybei paminėti tikrai bus skiriama vietos. Kita vertus, gal tai bus jau visiškai neaktualu 🥛☕️🍼Nuolat vykdomi tyrimai byloja apie blaivėjančią tautą 🥳 Tik kad tie tyrimai dažnai neatspindi tikros realybės…

Turite klausimų? Parašykite juos čia!